За нас

Информация за организацията

Основната цел на този уебсайт е да предостави точни, обективни и актуални данни за ваксините и ваксинацията. Той също така предоставя и общ преглед на действащите в Европейския съюз (ЕС) механизми за гарантиране, че наличните ваксини отговарят на най-високите стандарти за безопасност и ефективност.

Този уебсайт е разработен от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в партньорство с Европейската комисия, по-специално нейната служба по здравеопазване и безопасност на храните (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) и Европейската агенция по лекарствата (EMA). Той е инициатива на Европейския съюз и е разработен вследствие на Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация, приета през декември 2018 г.

Експертите по комуникация и научните експерти в тези организации участват в разработването на съдържанието (1).

Бяха проведени консултации с представители на обществените здравни организации на страните от ЕС и ЕИП за финализиране на съдържанието на уебсайта и неговите езикови версии.

Европейска комисия

Европейската комисия е политически независимият изпълнителен орган на ЕС. Единствено тя отговаря за изготвянето на предложения за ново европейско законодателство и изпълнява решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. Комисията е разделена на служби, които разработват политики в конкретни области. Една от службите е Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, отговаряща за политиката на ЕС относно безопасността на храните и здравето и за мониторинга върху прилагането на съответните закони.

За да подобри усвояването на ваксините, през декември 2018 г. Съветът прие Препоръка за засилване на сътрудничеството в ЕС в борбата срещу болестите, предотвратими чрез ваксинация. Инициативата има за цел да се справи с колебанията относно ваксинацията, да подобри координацията на доставките на ваксини, да подкрепи научните изследвания и иновациите и да засили сътрудничеството в ЕС по отношение на болестите, предотвратими чрез ваксинация.

Прочетете повече: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_bg и https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_bg

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

ECDC е научна агенция на ЕС, имаща за цел засилване на защитите на Европа срещу инфекциозни болести. Основните функции обхващат широк спектър на действия: наблюдение, събиране на епидемиологични сведения, реакции, научни консултации, микробиология, подготвеност, обучение по обществено здравеопазване, международни отношения, здравна комуникация и научното списание Eurosurveillance.

В областта на болестите, предотвратими чрез ваксинация, ECDC предоставя редовни данни от наблюдение, например брой потвърдени случаи и научни консултации относно ваксините, наблюдава огнища на заболявания и разработва материали за подкрепа на комуникацията относно имунизацията.

ECDC също така поддържа Имунизационен календар, онлайн интерактивна платформа, показваща схемите на ваксиниране на всички държави-членки на ЕС.

За повече информация посетете: https://www.ecdc.europa.eu/

Европейска агенция по лекарствата

Европейската агенция по лекарствата (EMA) е децентрализирана агенция на Европейския съюз (ЕС), отговорна за научната оценка, надзора и мониторинга на безопасността на лекарствата в ЕС. ЕМА е организация, която работи в мрежа и в чиито дейности участват хиляди експерти от цяла Европа. Тези експерти извършват работата на научните комитети на ЕМА.

EMA гарантира ефикасността, качеството и безопасността на ваксините. EMA и нейните научни комитети изследват всички налични данни и оценяват техните ползи и рискове, преди да бъдат одобрени и докато се предлагат на пазара в ЕС. EMA работи в тясно сътрудничество с европейски и международни партньори и споделя информация за ваксините и добрите регулаторни практики.

За повече информация посетете: https://www.ema.europa.eu /

За контакти

Можете да се свържете с нас по evip@ecdc.europa.eu 

(1) Европейската комисия, ECDC и EMA разполагат с механизми, за да гарантират безпристрастност. Служителите и експертите са длъжни да декларират всякакъв личен интерес или всякакъв интерес във всеки бизнес или организация, който би могъл да наруши тяхната безпристрастност. Това се прави, за да се гарантира, че при изпълнение на своите задължения служителите и експертите не се занимават с въпроси, в които могат да имат пряк или косвен личен интерес, който може да накърни тяхната независимост.

Page last updated 13 Март 2020