Ποιοι είμαστε

Εταιρικές πληροφορίες

Κύριος σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή ακριβών, αντικειμενικών και επικαιροποιημένων στοιχείων για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Παρέχει επίσης επισκόπηση των μηχανισμών που έχουν θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαθέσιμων εμβολίων προς τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Ο παρών δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων DG SANTE), και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύχθηκε σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό , η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.

Στην ανάπτυξη του περιεχομένου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τους τομείς της επικοινωνίας και των επιστημών στους εν λόγω οργανισμούς (1).

Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με εκπροσώπους από τους οργανισμούς δημόσιας υγείας των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ με στόχο την οριστικοποίηση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου καθώς και των γλωσσικών εκδόσεών του.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και είναι πολιτικά ανεξάρτητη. Είναι η μόνη αρμόδια για να προτείνει νέα ευρωπαϊκά νομοθετήματα και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Επιτροπή διαιρείται σε τμήματα που θεσπίζουν πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς. Ένα από τα τμήματα αυτά είναι η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία είναι αρμόδια για την πολιτική της ΕΕ σε θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Για τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης, το Συμβούλιο ενέκρινε τη Σύσταση σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό τον Δεκέμβριο του 2018. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό, ο καλύτερος συντονισμός σε ό,τι αφορά την προμήθεια εμβολίων, η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας και η ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ σε ό,τι αφορά τις ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en και https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Το ECDC είναι ένας επιστημονικός οργανισμός της ΕΕ που έχει ως αποστολή την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης κατά των λοιμωδών νοσημάτων. Στα βασικά καθήκοντα περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: επιτήρηση, επιδημιολογικές πληροφορίες, αντίδραση, επιστημονικές συμβουλές, μικροβιολογία, ετοιμότητα, κατάρτιση σε θέματα δημόσιας υγείας, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία σχετικά με την υγεία, και το επιστημονικό περιοδικό Eurosurveillance.

Σε ό,τι αφορά τις ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, το ECDC παρέχει τακτικά δεδομένα επιτήρησης, π.χ. τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τα εμβόλια, παρακολουθεί τις εστίες επιδημίας και εκπονεί υλικό για τη στήριξη της επικοινωνίας σε θέματα ανοσοποίησης.

Το ECDC έχει αναλάβει επίσης της συντήρηση του Vaccine Scheduler, μίας επιγραμμικής διαδραστικής πλατφόρμας που περιλαμβάνει τα προγράμματα εμβολιασμών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.ecdc.europa.eu/

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων στην ΕΕ. Ο ΕΜΑ είναι ένας οργανισμός δικτύωσης, με δραστηριότητες που εμπλέκουν χιλιάδες εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες διεκπεραιώνουν το έργο των επιστημονικών επιτροπών του ΕΜΑ.

Ο EMA διασφαλίζει την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ο EMA και οι επιστημονικές του επιτροπές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και αξιολογούν τα οφέλη και τους κινδύνους των εμβολίων πριν από την έγκρισή τους και κατά την κυκλοφορία τους στην αγορά της ΕΕ. Ο EMA συνεργάζεται στενά με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τις ορθές κανονιστικές πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.ema.europa.eu /

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω evip@ecdc.europa.eu

(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ECDC και ο EMA έχουν θεσπίσει μηχανισμούς με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας. Το προσωπικό και οι εμπειρογνώμονες καλούνται να προβούν σε δήλωση σχετικά με τυχόν προσωπικό συμφέρον ή κάθε είδους συμφέρον σε οιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό και οι εμπειρογνώμονες δεν ασχολούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με ζητήματα στα οποία ενδέχεται να έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία τους.

Page last updated 13 Μαρ 2020