Meistä

Organisaation tiedot

Sivuston pääasiallinen tarkoitus on antaa täsmällistä, objektiivista ja ajantasaista näyttöön perustuvaa tietoa rokotteista ja rokotuksista. Sivustolla on myös katsaus Euroopan unionissa käytössä oleviin mekanismeihin, joiden avulla varmistetaan, että Euroopassa saatavat rokotteet täyttävät korkeimmat turvallisuutta ja tehoa koskevat vaatimukset.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on kehittänyt tämän sivuston yhteistyössä Euroopan komission, erityisesti sen terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (SANTE), ja Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa. Kun neuvoston suositus yhteistyön tehostamisesta rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa hyväksyttiin joulukuussa 2018, tätä Euroopan unionin aloitetta ryhdyttiin kehittämään.

Sisällön kehittelyyn ovat osallistuneet näiden organisaatioiden viestintä- ja tiedeasiantuntijat (1).

Verkkosivuston sisällön ja kieliversioiden viimeistelyä varten konsultoitiin EU- ja ETA-maiden kansanterveysalan organisaatioita.

Euroopan komissio

Euroopan komissio on EU:n poliittisesti riippumaton toimeenpaneva elin. Se vastaa yksinään ehdotusten tekemisestä uudeksi lainsäädännöksi Euroopassa ja panee täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset. Komissio jakautuu rakenteellisesi osastoihin, jotka kehittävät toimintalinjoja erityisalueilla. Yksi sen osasto on terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto, joka vastaa EU:n elintarviketurvallisuutta ja terveyttä koskevasta politiikasta ja siihen liittyvien lakien täytäntöönpanon seurannasta.

Rokotuskattavuuden parantamiseksi neuvosto hyväksyi joulukuussa 2018 suosituksen lujittaa EU:n yhteistyötä rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa. Aloitteen avulla pyritään torjumaan rokotevastaisuutta, parantamaan rokotteiden hankinnan koordinointia, tukemaan tutkimusta ja innovointia sekä lujittamaan EU:n yhteistyötä rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa.

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/health/customerror/404_fi ja https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_fi

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

ECDC on EU:n tiedevirasto, jonka tehtävänä on vahvistaa kykyä puolustautua tartuntatauteja vastaan Euroopassa. Keskeisin toiminta käsittää laajasti monenlaista toimintaa, jota ovat valvonta, epidemioihin liittyvä tiedonkeruu, reagointi, tieteellinen neuvonta, mikrobiologia, varautuminen, kansanterveysalan koulutus, kansainväliset suhteet, terveysviestintä ja tieteellisen Eurosurveillance -lehden julkaiseminen.

Rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien torjunnan osalta ECDC antaa säännöllisesti seurantatietoja, kuten tietoa vahvistettujen tapausten määristä, ja tieteellistä neuvontaa rokotuksista. Se seuraa myös tautiepidemioita ja laatii aineistoa rokotussuojasta viestinnän tueksi.

ECDC ylläpitää myös Vaccine Scheduler -verkkotyökalua. Se on vuorovaikutteinen alusta, josta näkee kaikkien EU:n jäsenvaltioiden rokotusohjelmat.

Lisätietoja: https://www.ecdc.europa.eu/

Euroopan lääkevirasto

Euroopan lääkevirasto (EMA) on Euroopan unionin (EU) erillisvirasto, joka vastaa lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja turvallisuudesta EU:ssa. EMA on verkosto-organisaatio, jonka toimintaan osallistuvat tuhannet asiantuntijat ympäri Eurooppaa. Nämä asiantuntijat suorittavat tehtäviä EMAn tieteellisissä komiteoissa.

EMA varmistaa rokotteiden tehon, laadun ja turvallisuuden. EMA ja sen tieteelliset komiteat tutkivat kaikki saatavilla olevat tiedot ja arvioivat rokotteiden edut ja riskit ennen niiden hyväksymistä ja markkinointia EU:ssa. EMA työskentelee tiiviisti eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa ja jakaa tietoa rokotteista ja hyvistä käytännöistä.

Lisätietoja: https://www.ema.europa.eu /

Ota yhteyttä

Näin tavoitat meidät: evip@ecdc.europa.eu

(1) Euroopan komissiolla, Euroopan tartuntatautivirastolla ja Euroopan lääkevirastolla on käytössään mekanismit riippumattomuuden varmistamiseksi. Henkilöstöä ja asiantuntijoita vaaditaan ilmoittamaan mahdollisista henkilökohtaisista tai liiketoimintaan tai organisaatioon liittyvistä etunäkökohdista, jotka voisivat vaarantaa heidän riippumattomuutensa. Näin varmistetaan, että henkilöstö ja asiantuntijat eivät tehtäviä suorittaessaan ole tekemisissä asioiden kanssa, joissa heillä voi olla suoraan tai epäsuorasti etunäkökohta, joka voisi haitata heidän riippumattomuuttaan.

Page last updated 13 Maa 2020