Apie mus

Organizacijos informacija

Pagrindinė šios svetainės paskirtis – teikti tikslius ir objektyvius naujausius duomenis apie vakcinas ir skiepijimą. Joje taip pat apžvelgiami Europos Sąjungoje (ES) taikomi mechanizmai, skirti užtikrinti, kad rinkoje esančios vakcinos atitiktų aukščiausius saugumo ir veiksmingumo standartus.

Šią svetainę kūrė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), bendradarbiaudamas su Europos Komisija, būtent už sveikatą ir maisto saugą atsakingu jos skyriumi (Sveikatos ir maisto saugos GD), ir Europos vaistų agentūra (EMA). Tai yra Europos Sąjungos iniciatyva, kuri buvo sukurta vadovaujantis 2018 m. gruodžio mėn. priimta Tarybos rekomendacija dėl sustiprinto bendradarbiavimo kovojant su ligomis, kurių galima išvengti skiepijant.

Svetainės turinys kuriamas bendraujant su šiomis organizacijomis ir dalyvaujant jų moksliniams ekspertams (1).

Rengiant galutines svetainės turinio ir skirtingomis kalbomis joje pateikiamos informacijos versijas, konsultuotasi su ES ir EEE valstybių visuomenės sveikatos organizacijų atstovais.

Europos Komisija

Europos Komisija yra politiškai nepriklausoma Europos Sąjungos vykdomoji institucija. Komisija viena yra atsakinga už pasiūlymų dėl naujų ES teisės aktų rengimą, taip pat ji įgyvendina Europos Parlamento ir ES Tarybos sprendimus. Komisija padalyta į skyrius, kuriuose kuriamos konkrečių sričių politikos priemonės. Vienas iš šių skyrių yra Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas, atsakingas už ES politiką maisto saugos ir sveikatos srityse ir už susijusių teisės aktų įgyvendinimo stebėseną.

Siekdama didinti skiepijimosi mastą, 2018 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė rekomendaciją stiprinti ES bendradarbiavimą kovojant su ligomis, kurių galima išvengti skiepijant. Šia iniciatyva siekiama mažinti nepasitikėjimą vakcinomis, gerinti vakcinų pirkimo koordinavimą, remti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir stiprinti ES bendradarbiavimą ligų, kurių galima išvengti skiepijant, klausimais.

Daugiau skaitykite https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_lt ir https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_lt

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

ECDC yra ES mokslinė agentūra, kurios veiklos tikslas – stiprinti Europos apsaugą nuo infekcinių ligų. Pagrindinės jos funkcijos apima labai įvairią veiklą: stebėjimą, epidemiologinę žvalgybą, reagavimą, mokslines konsultacijas, mikrobiologiją, parengtį, mokymą visuomenės sveikatos srityje, tarptautinius ryšius, informacijos sveikatos klausimais perdavimą ir mokslinį žurnalą Eurosurveillance.

Ligų, kurių galima išvengti skiepijant, srityje ECDC teikia įprastinius stebėjimo duomenis, pvz., informaciją apie patvirtintų atvejų skaičių, taip pat rengia mokslines konsultacijas vakcinų klausimais, vykdo ligų protrūkių stebėseną ir rengia medžiagą, kuria remiantis pateikiama informacija apie imunizaciją.

ECDC taip pat tvarko skiepų planavimo priemonę – sąveikią internetinę platformą, kurioje matomi visų ES valstybių narių skiepijimo kalendoriai.

Daugiau informacijos rasite apsilankę tinklalapyje https://www.ecdc.europa.eu/

Europos vaistų agentūra

Europos vaistų agentūra (EMA) yra decentralizuota Europos Sąjungos (ES) agentūra, atsakinga už vaistų mokslinį vertinimą, priežiūrą ir saugumo stebėseną ES. EMA yra tinklinė organizacija, kurios veikloje dalyvauja tūkstančiai ekspertų iš visos Europos. Šie ekspertai atlieka EMA mokslinių komitetų darbą.

EMA užtikrina vakcinų veiksmingumą, kokybę ir saugumą. EMA ir jos moksliniai komitetai analizuoja visus turimus duomenis ir vertina vakcinų naudą bei jų keliamą riziką prieš jas patvirtinant, taip pat kol jomis prekiaujama ES. EMA glaudžiai bendradarbiauja su Europos ir tarptautiniais partneriais ir keičiasi informacija apie vakcinas bei gerąją reguliavimo praktiką.

Daugiau informacijos rasite apsilankę tinklalapyje https://www.ema.europa.eu /

Susisiekite su mumis

Su mumis galite susisiekti evip@ecdc.europa.eu

(1) Europos Komisija, ECDC ir EMA taiko atitinkamus mechanizmus nešališkumui užtikrinti. Darbuotojai ir ekspertai privalo deklaruoti visus asmeninius interesus ir visus su bet kokia verslo įmone ar organizacija susijusius interesus, kurie galėtų pakenkti jų nešališkumui. Taip siekiama užtikrinti, kad darbuotojai ir ekspertai, atlikdami savo pareigas, nedalyvautų sprendžiant tuos klausimus, kurie gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su tam tikrais jų asmeniniais interesais, galinčiais turėti neigiamos įtakos jų nepriklausomumui.

Page last updated 13 Kov 2020