Over ons

Informatie over het Centrum

Het voornaamste doel van deze website is het verstrekken van nauwkeurige, objectieve en actuele informatie over vaccins en vaccinatie. Op de website wordt ook een overzicht gegeven van de mechanismen die in de Europese Unie (EU) bestaan om te waarborgen dat de beschikbare vaccins aan de hoogste veiligheids- en werkzaamheidsnormen voldoen.

Deze website is ontwikkeld door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), in samenwerking met de Europese Commissie, om precies te zijn het departement Gezondheid en voedselveiligheid (DG SANTE) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is een initiatief van de Europese Unie en is ontwikkeld naar aanleiding van de Aanbeveling van de Raad over betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, die in december 2018 is vastgesteld.

Bij de totstandkoming van de inhoud zijn communicatie- en wetenschappelijke deskundigen in deze organisaties betrokken (1).

Vertegenwoordigers van de volksgezondheidsorganisaties van de EU- en EER-landen werden geraadpleegd om de laatste hand te leggen aan de inhoud van de website en de taalversies ervan.

Europese Commissie

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke uitvoerende macht van de EU. Zij is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en geeft uitvoering aan de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU. De Commissie is verdeeld in departementen die beleid op specifieke gebieden ontwikkelen. Een van de departementen is het Directoraat-generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid, dat verantwoordelijk is voor het EU-beleid inzake voedselveiligheid en gezondheid en voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van de wetgeving op dit gebied.

Om het gebruik van vaccins te verbeteren, heeft de Raad in december 2018 een aanbeveling vastgesteld om de EU-samenwerking op het gebied van door vaccinatie te voorkomen ziekten te versterken.

Het initiatief is gericht op het aanpakken van de terughoudendheid tegenover vaccins, het verbeteren van de coördinatie bij de aanschaf van vaccins, het ondersteunen van onderzoek en innovatie en het versterken van de EU-samenwerking op het gebied van ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen.

Meer informatie: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_nl en https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_nl

 

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Het ECDC is een wetenschappelijk agentschap van de EU dat de strijd van Europa tegen infectieziekten moet versterken. De kernfuncties omvatten een breed spectrum van activiteiten: surveillance, epidemische informatie, respons, wetenschappelijk advies, microbiologie, paraatheid, scholing op het gebied van de volksgezondheid, internationale betrekkingen, gezondheidscommunicatie en het wetenschappelijk tijdschrift Eurosurveillance.

Op het gebied van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, verstrekt het ECDC regelmatig surveillancegegevens, bijvoorbeeld over het aantal bevestigde gevallen, en wetenschappelijk advies over vaccins, bewaakt het ziekte-uitbraken en ontwikkelt het materiaal ter ondersteuning van de communicatie over immunisatie.

Het ECDC onderhoudt ook de Vaccine Scheduler (vaccinplanner), een online, interactief platform waarop de vaccinatieschema's van alle EU-lidstaten te vinden zijn.

Ga voor meer informatie naar: https://www.ecdc.europa.eu/

Europees Geneesmiddelenbureau

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie (EU) dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke beoordeling van, het toezicht op en de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen in de EU. Het EMA is een netwerkorganisatie. Bij de activiteiten van het EMA zijn duizenden deskundigen uit heel Europa betrokken. Deze deskundigen verrichten de werkzaamheden van de wetenschappelijke comités van het EMA.

Het EMA ziet toe op de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van vaccins.

Het EMA en zijn wetenschappelijke comités onderzoeken alle beschikbare gegevens en beoordelen de voordelen en risico's ervan voordat vaccins worden goedgekeurd en terwijl ze in de EU in de handel zijn.

Het EMA werkt nauw samen met Europese en internationale partners en deelt informatie over vaccins en goede regelgevingspraktijken.

Ga voor meer informatie naar: https://www.ema.europa.eu /

Contact

U kunt ons bereiken via  evip@ecdc.europa.eu

(1) De Europese Commissie, het ECDC en het EMA beschikken over mechanismen om onpartijdigheid te waarborgen. Medewerkers en deskundigen moeten elk persoonlijk belang of elk belang in een bedrijf of organisatie dat hun onpartijdigheid in gevaar kan brengen, kenbaar maken. Zo wordt gewaarborgd dat medewerkers en deskundigen zich bij hun werkzaamheden niet bezighouden met zaken waarbij zij direct of indirect een persoonlijk belang kunnen hebben dat hun onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Page last updated 13 mrt 2020