O nás

Informácie o organizácii

Hlavným účelom týchto webových stránok je poskytovať presné, objektívne a aktuálne dôkazy o očkovacích látkach a očkovaní. Nájdete tu aj prehľad mechanizmov v Európskej únii (EÚ) zavedených s cieľom zabezpečiť, aby boli dostupné očkovacie látky v súlade s najvyššími normami bezpečnosti a účinnosti.

Tieto webové stránky vytvorilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v partnerstve s Európskou komisiou, konkrétne jej Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE), a Európskou agentúrou pre lieky. Ide o iniciatívu Európskej únie vytvorenú v nadväznosti na odporúčanie Rady o posilnenej spolupráci v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ktoré bolo prijaté v decembri 2018.

Na vytváraní obsahu sa podieľajú komunikační a vedeckí experti z týchto organizácií (1).

Pri finalizácii obsahu webových stránok a jeho rôznych jazykových verzií sa konzultovalo so zástupcami organizácii verejného zdravia krajín EÚ a EHP.

Európska komisia

Európska komisia je politicky nezávislý výkonný orgán EÚ. Nesie výhradnú zodpovednosť za vypracúvanie návrhov nových európskych právnych predpisov a vykonávanie rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Komisia je rozdelená na útvary, ktoré vytvárajú politiky v konkrétnych oblastiach. Jedným z nich je GR pre zdravie a bezpečnosť potravín zodpovedajúce za politiku EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia a za monitorovanie vykonávania súvisiacich zákonov.

Na zvýšenie zaočkovanosti Rada v decembri 2018 prijala odporúčanie o posilnení spolupráce EÚ v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Cieľom iniciatívy je bojovať proti váhavosti v očkovaní, zlepšiť koordináciu obstarávania očkovacích látok, podporovať výskum a inováciu a posilniť spoluprácu EÚ v oblasti chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.

Prečítajte si viac: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_sk a https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_sk

 

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

ECDC je vedecká agentúra EÚ, ktorej cieľom je posilniť v Európe obranu proti infekčným chorobám. Medzi jeho základné funkcie patrí široká škála činností: dohľad (surveillance), spravodajské informácie o epidémiách, reakcia, vedecké odporúčania, mikrobiológia, pripravenosť, odborná príprava v oblasti verejného zdravia, medzinárodné vzťahy, komunikácia v oblasti zdravia a vedecký časopis Eurosurveillance.

V oblasti chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ECDC poskytuje pravidelné údaje týkajúce sa surveillance, napr. počet potvrdených prípadov a vedecké odporúčania o očkovacích látkach, monitoruje ohniská chorôb a pripravuje materiály na podporu komunikácie o imunizácii.

ECDC spravuje aj Plánovač vakcín, interaktívnu online platformu, na ktorej sa nachádzajú plány očkovania zo všetkých členských štátov EÚ.

Viac informácií nájdete na: https://www.ecdc.europa.eu/

Európska agentúra pre lieky

Európska agentúra pre lieky (EMA) je decentralizovaná agentúra Európskej únie zodpovedná za vedecké hodnotenie liekov v EÚ, dohľad nad nimi a monitorovanie ich bezpečnosti. Agentúra EMA je sieťová organizácia, na ktorej činnostiach sa podieľajú tisíce expertov z celej Európy. Títo experti vykonávajú svoju prácu vo vedeckých výboroch agentúry EMA.

EMA zabezpečuje účinnosť, kvalitu a bezpečnosť očkovacích látok. EMA a jej vedecké výbory skúmajú všetky dostupné údaje a posudzujú prínosy a riziká liekov pred tým, ako sa schvália, a kým sa uvádzajú na trh v EÚ. EMA úzko spolupracuje s európskymi a medzinárodnými partnermi a zabezpečuje výmenu informácií o očkovacích látkach a osvedčených regulačných postupoch.

Viac sa dočítate na: https://www.ema.europa.eu /

Kontaktujte nás

Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom  evip@ecdc.europa.eu

(1) Európska komisia, ECDC a EMA majú zavedené mechanizmy na zabezpečenie nestrannosti. Od zamestnancov a expertov sa požaduje, aby nahlásili všetky osobné záujmy alebo záujmy vo všetkých podnikoch či organizáciách, ktoré by mohli mať vplyv na ich nestrannosť. Má sa tak zabezpečiť, aby sa zamestnanci a experti pri výkone svojich povinností nezaoberali záležitosťami, na ktorých môžu mať priamy alebo nepriamy osobný záujem, čím by mohla byť dotknutá ich nezávislosť.

Page last updated 13 mar 2020