Наблюдение на безопасността на ваксините и докладване на нежеланите реакции

След като дадена ваксина бъде одобрена за използване, националните органи на ЕС/ЕИП и Европейската агенция по лекарствата (EMA) непрекъснато наблюдават нежеланите реакции при хората, които са били ваксинирани.

Така се гарантира, че възможните рискове се откриват и овладяват възможно най-бързо.

Ема проверява новата информация относно безопасността на всички предлагани в Европа ваксини. Агенцията прави анализ на многобройни източници на данни, включително:

  • доклади от пациенти, родители и медицински специалисти;
  • клинични проучвания;
  • медицинска литература;
  • информация, която се обменя между регулаторните органи.

ЕМА оценява внимателно подозираните нежелани реакции, за да установи или отрече дали е налице причинно-следствена връзка с ваксината. Това позволява да се изключи вероятността от съвпадение или от това реакцията да е причинена от фактори, несвързани със самата ваксина. Тези фактори могат да се дължат на заболяване или на безпокойство, свързано с поставянето на ваксината.

Видеоматериалът е достъпен на 24 езика на ЕС. Пуснете субтитри на вашия език.

При необходимост ЕМА и останалите европейски регулаторни органи предприемат действия. Например, могат да актуализират насоките за здравните специалисти и дори да ограничат прилагането на ваксината при определени групи.

Пациентите, медицинските специалисти и фармацевтичните компании трябва да докладват всички подозирани нежелани реакции на националните регулаторни органи за лекарствата. Повече информация за това как да докладвате подозирани нежелани реакции можете да намерите в информацията за предписване и в листовката или в Европейската база данни с доклади за подозирани нежелани лекарствени реакции.

Информацията за докладваните подозирани нежелани реакции е публично достъпна в Европейската база данни с доклади за подозирани нежелани лекарствени реакции.

Процесът на наблюдение на безопасността и управление на рисковете, свързани с лекарствата, се нарича „фармакологична бдителност“. За допълнителна информация вж.:

 

Ползи от ваксинирането

Ваксините предотвратяват заболявания, които биха могли да причинят сериозни здравословни проблеми, трайни увреждания и дори смърт.

Ефективност на ваксините

Ефективността на една ваксина се определя от способността ѝ да предотврати развитието на определена болест.

Как действат ваксините

Всеки вирус и бактерия задействат уникална реакция на имунната система, в която участват специфичен вид клетки...

Page last updated 13 Март 2020