Par mums

Korporatīvā informācija

Šīs tīmekļa vietnes galvenais mērķis ir sniegt precīzus, objektīvus un aktuālus pierādījumus par vakcīnām un vakcināciju. Tā sniedz arī pārskatu par Eiropas Savienībā (ES) ieviestajiem mehānismiem, ar kuriem nodrošina, ka pieejamās vakcīnas atbilst augstākajiem drošuma un efektivitātes standartiem.

Šo tīmekļa vietni izstrādāja Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) sadarbībā ar Eiropas Komisiju, proti, ar tās Veselības un pārtikas nekaitīguma departamentu (DG SANTE) un Eiropas Zāļu aģentūru (EMA). Tā ir Eiropas Savienības iniciatīva, kura tika izstrādāta saskaņā ar Padomes Ieteikumu par pastiprinātu sadarbību, kas vērsta pret vakcīnnovēršamām slimībām (pieņemts 2018.  gada decembrī).

Šo organizāciju komunikācijas un zinātniskie eksperti ir iesaistīti satura izstrādē (1).

Lai pabeigtu tīmekļa vietnes saturu un tās valodu versijas, tika rīkotas konsultācijas ar pārstāvjiem no ES un EEZ valstu sabiedrības veselības organizācijām.

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir ES politiski neatkarīga izpildvara. Tā atbild par priekšlikumu izstrādi jauniem Eiropas tiesību aktiem un īsteno Eiropas Parlamenta un ES Padomes lēmumus. Komisiju iedala departamentos, kas izstrādā politiku specifiskās jomās. Viens no departamentiem ir Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD, kas atbild par ES politiku veselības un pārtikas nekaitīguma jomā un par saistīto tiesību aktu īstenošanas uzraudzību.

Lai vairotu vakcināciju popularitāti, Padome pieņēma Ieteikumu par pastiprinātu ES sadarbību, kas vērsta pret vakcīnnovēršamām slimībām (pieņemts 2018.  gada decembrī). Iniciatīvas mērķis ir mazināt šaubas par vakcīnas saņemšanu, uzlabot koordināciju vakcīnu iegādes jomā, atbalstīt pētniecību un inovāciju un stiprināt ES sadarbību, kas vērsta pret vakcīnnovēršamām slimībām.

Lasīt vairāk: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_lv un https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_lv

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

ECDC ir ES zinātniskā aģentūra, kuras mērķis ir stiprināt Eiropas aizsardzību pret infekcijas slimībām. Galvenās funkcijas aptver plašu darbību klāstu: uzraudzību, epidemioloģisko informāciju, reaģēšanu, zinātniskas konsultācijas, mikrobioloģiju, sagatavotību, mācības sabiedrības veselības jomā, starptautiskās attiecības, komunikāciju veselības jomā un zinātnisko izdevumu Eurosurveillance.

Vakcīnnovēršamu slimību jomā ECDC sniedz regulārus uzraudzības datus, piemēram, apstiprināto gadījumu skaitu, un zinātniskas konsultācijas par vakcīnām, uzrauga slimību uzliesmojumus un sagatavo materiālus, lai atbalstītu informēšanu par imunizāciju.

ECDC arī uztur vakcīnu plānotāju — interaktīvu tiešsaistes platformu, kurā sniegti visu ES dalībvalstu vakcinācijas plāni.

Sīkāka informācija: https://www.ecdc.europa.eu/

Eiropas Zāļu aģentūra

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir decentralizēta Eiropas Savienības (ES) aģentūra, kas atbild par zinātnisko novērtējumu, uzraudzību un drošuma uzraudzību zālēm ES. EMA ir uz sadarbību orientēta organizācija, kuras darbībās ir iesaistīti tūkstošiem ekspertu no visas Eiropas. Šie eksperti veic EMA zinātnisko komiteju darbu.

EMA nodrošina vakcīnu efektivitāti, kvalitāti un drošumu. EMA un tās zinātniskās komitejas pārbauda visus pieejamos datus un novērtē vakcīnu ieguvumus un riskus, pirms tās tiek apstiprinātas un kamēr tās tiek tirgotas ES. EMA cieši sadarbojas ar Eiropas un starptautiskajiem partneriem un dalās informācijā par vakcīnām un labu regulatīvo praksi.

Sīkāka informācija: https://www.ema.europa.eu /

Kontaktinformācija

Sazinieties ar mums, izmantojot evip@ecdc.europa.eu

(1) Eiropas Komisijā, ECDC un EMA ir ieviesti mehānismi, kas nodrošina objektivitāti. Darbiniekiem un ekspertiem ir jāinformē par jebkādu personīgo interesi vai jebkādu interesi uzņēmumā vai organizācijā, kas varētu ietekmēt ar viņu objektivitāti. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka darbinieki un eksperti savu pienākumu izpildē neizskata jautājumus, kuros viņiem varētu būt tieša vai netieša personīga interese, kas varētu mazināt viņu neatkarību.

Page last updated 13 Mar 2020